جلسه شورای سیاست گزاری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران