جلسه ی انتخاب آثار پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران