نصب المان حجمی"افکار نو"با مفهوم آزادی و مهاجرت در دریاچه چیتگر