بازدید مهندس حقانی از آثار منتخب دومین جشنواره مبلمان شهری"دایره خلاق" / 1