آشنایی با مفاهیم زیباسازی - زمین بازی کودکان

بازی بهترین شکل آموزش برای کودک است.  او مراحل زندگی آینده خود را درقالب بازی به تمرین میکند. گویا دوران خردسالی انسان درست مانند دوران خردسالی بشریت است. بازی برای کودک ازآن جهت مهمترین فعالیت بشمار میآید که تمرینی است برای زندگی. کودک نیاز به جنب و جوش دارد آنهم در فضای باز بخصوص در محیطهای عمومی و همراه با کودکان دیگر. دربازی کودکان باید رشد و پیشرفت ذهنی توام با رشد بدنی باشد. کودک با یادگیری مفاهیم رنگ – حجم–  صوت و ... عناصر وسیعتری را برای بازی بدست خواهد آورد.  بازی تمرینی برای تسلط روحی و جسمی بر زندگی واقعی است. جامعه شناسان منشا ء فعالیت های هنری را بازی می دانند . برای گسترش سطح فرهنگ و هنر در جامعه باید آموزش هنری را از دوران کودکی شروع کنیم.  روانشناسان بازی را به دو نوع جسمی و اجتماعی تقسیم می کنند. هر دونوع بازی نیاز اساسی کودک است: بازی اجتماعی بهتر می تواند نیاز بچه ها را برآورده سازد،  کودک از خلوت خود بنوعی لذت می برد و در جمع به نوع دیگر هیجان خود را نشان میدهد.  بازی های انفرادی بیشتر توانایی های فردی و استقلال کودک را تقویت میکند، در بازیهای اجتماعی کودکان از خود رفتار بروز می دهند و ارتباط،  گفتگو و همکاری متقابل را یاد میگیرند. توجه به کودک در فضای شهر و محیط عمومی، مهمترین وظیفه ایست که باید به آن پرداخته شود، زیرا کودکان، آینده ساز کشور خود هستند ، مدیران، نخبگان، و افراد موفقی که به آنها نیاز داریم ، بهمین دلیل است که در تمام شهرهای جهان توجه ویژه ای به تربیت، رشد، آگاهی و اعتماد بنفس کودک میشود.    همیشه از خود بپرسید تاکنون برای کودکان شهرمان چه کرده ایم ؟


( چکیده تک صفحه ای از سری ضوابط آشنایی با طرح مطالعاتی ساماندهی مبلمان و فضای شهری مربوط به زیباسازی شهری و کیفیت محیط) ست)تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه