چاپ کردن این صفحه

مناقصه انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی


آگهی تجدید مناقصه عمومی- دو مرحله ای
شماره 4-11-96

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد" در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران، به شرح ذیل:
الف) مجموعه اول: عرشه پل های پهنه شمال 150.000 متر مربع با برآورد اولیه 17.100.000.000 ریال
ب) مجموعه دوم: عرشه پل های پهنه جنوب 150.000 متر مربع با برآورد اولیه 17.100.000.000 ریال
ج) مجموعه سوم: بیلبورد 60.000 متر مربع با برآورد اولیه 7.200.000.000 ریال
3. شرایط متقاضیان:
- متقاضی باید شرکت حقوقی و دارای مجوز چاپ دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران باشد.
- شرکت های دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه
- دارای 3 دستگاه چاپ با عرض 20/3 متر
4. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
5. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
6-1- سپرده شرکت در مناقصه جهت مجموعه بند (الف) به مبلغ 441,000,000 ریال
6-2- سپرده شرکت در مناقصه جهت مجموعه بند (ب) به مبلغ 441,000,000 ریال
6-3- سپرده شرکت در مناقصه جهت مجموعه بند (ج) به مبلغ 286,000,000 ریال
7. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1,000,000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
8. هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
9. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
10. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
11. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران