تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد 35 دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران


" آگهی مناقصه عمومی"

12-9-97
1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2- موضوع مناقصه: تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد 35 دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران
3- برآورد انجام کار: مبلغ 6.500.000.000 (شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال
4- شرایط متقاضیان:
4-1- شرکت های دارای صلاحیت که موضوع مناقصه با شرح موضوع مندرج در اساسنامه شرکت مرتبط بوده و دارای سابقه کار مشابه باشند.
4-2- پیمانکار می‌بایست توانایی حداقل ساخت و نصب تعداد (4) عدد تابلو براساس مشخصات ارائه شده در نقشه¬های پیوست را در مدت یک هفته داشته باشد.
5- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می شود.
6- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 265.000.000 (دویست و شصت و پنج میلیون) ریال که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
8- هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
11- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
12- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه