تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه اجرای پروژه های مرمت و بازسازی مراکز آموزشی، نظامی، انتظامی و درمانی، فضاها و نهادهای عمومی، سازمانهای دولتی و ...


" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای "
شماره 9-5-95

1-    مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران

2-    موضوع مناقصه:

- اجرای پروژه های مرمت و بازسازی مراکز آموزشی ، نظامی ، انتظامی و درمانی ، فضاها و نهادهای عمومی ، سازمانهای دولتی و ...

3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 5,999,984,200 ریال (بر مبنای فهرست بهای سال 1395)

4-     شرایط متقاضیان: دارای حداقلرتبه 5 معتبر ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سابقه کاری مشابه.

5-     تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر توزیع می شود.

6-    محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران .

7-     مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 250,000,000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.

8-    هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1,000,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9-    هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

11-سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

12-ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرسwww.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه