اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 17-10-95


پیرو آگهی مندرج مورخ 26/10/1395درخصوص پروژه اجرای عملیات گودبرداری، حفاظت از گود، اجرای سازه اصلی و سقف ساختمان های جدید مجموعه اتحادیه ، بدینوسیله مبلغ برآورد کار به 47.000.000.000 ریال اصلاح می گردد.

کلیه متقاضیان واجد شرایط مندرج در آگهی صدر الذکر ، می توانند جهت اخذ اسناد اصلاحی تا تاریخ 25/11/1395 به سازمان زیباسازی شهر تهران به آدرس تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران مراجعه نمایند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه